youth-erasmus

Korak po korak

  1. Podloga za akademsko priznavanje perioda mobilnosti i Learning Agreement

Mobilnost podrazumeva da ćete u inostranstvu položiti određene predmete koji će vam po povratku na matičnu instituciju biti priznati. Pre nego što počnete sa procesom prijave na konkurs, potrebno je da utvrdite da li institucija na koju želite da konkurišete ima u ponudi na engleskom jeziku predmete koji su kompatabilni sa predmetima na vašoj matičnoj instituciji. Ukoliko posedujete dokaz o poznavanju jezika zemlje u kojoj se nalazi odgovarajući Univerzitet, niste ograničeni samo na kurseve koji se izvode na engleskom jeziku. Nakon što ste odabrali predmete, kontaktirajte vašeg departmanskog koordinatora i u dogovoru sa njim, sastavite dokument – Podlogu za akademsko priznavanje perioda mobilnosti. Podloga je dokument koji garantuje da će vam ispiti koje ste položili tokom perioda mobilnosti biti priznati po povratku na matičnu instituciju. Ako se dogodi da biste želeli da slušate i polažete predmet koji nije moguće priznati u zamenu za neki predmet u okviru studijskog programa na našem Fakultetu, svakako je potrebno da ga navedete u Podlozi. Svi predmeti koje budete položili na Univerzitetu u inostranstvu tokom razmene, a ne mogu se zameniti predmetom sa Fakulteta tehnikih nauka, biće uneti u vaš dodatak diplomi. Podloga za akademsko priznavanje perioda mobilnosti treba da bude potpisana od strane nadležne osobe sa Vašeg Departmana i Prodekana za nauku i međunarodnu saradnju, prof. Dr Dragana Šešlije.

Learning Agreement (ugovor o učenju) ispunjavate na isti način kako ste to učini i sa Podlogom za akademsko priznavanje period mobilnosti, i ovaj dokument potpisuje prof. Dragan Šešlija, nakon što je Podloga potpisana od strane Vašeg departmana.

Spisak departmanskih koordinatora možete pronaći ovde.

Template za Podlogu za akademsko priznavanje perioda mobilnosti i Learning Agreement možete preuzeti ovde.

 

  1. Motivaciono pismo, CV , pismo preporuke i potvrde o vannastavnim aktivnostima

Motivaciono pismo je sastavni deo svake prijave za stipendije. Slanje biografije bez motivacionog pisma predstavlja nepotpunu prijavu i umanjuje Vaše šanse na datom konkursu.

Motivaciono pismo sadrži Vaše lično obraćanje onima koji su zaduženi za selekciju kandidata. Ono ima za cilj da kandidata predstavi u što boljem svetlu i da Vas približi ljudima koji vrše selekciju.

Pismo preporuke profesora i potvrde o vanastavnim aktivnostima ne spadaju u obaveznu dokumentaciju, ali vam mogu doneti prednost u odnosu na ostale kandidate.

Smernice za sastavljenje motivacionog pisma i CV-ja možete pronaći ovde.

 

  1. Dokaz o poznavanju stranog jezika

Da bi ste konkurisali za period mobilnosti, neophodno je poznavanje engleskog jezika. Ako ste student Fakulteta tehničkih nauka, dovoljan dokaz je položen ispit iz engleskog jezika tokom vaših studija, ukoliko nije drugačije navedeno u konkursu Ukoliko niste položili engleski jezik do momenta apliciranja, neophodno dostaviti dokaz o posedovanju B2 nivoa znanja. Naravno, engleski jezik nije neophodan ukoliko poznajete jezik države u koju nameravate da idete – u tom slučaju ste u prednosti zato što niste ograničeni samo na kurseve koji su u ponudi na engleskom jeziku.

 

  1. Ostala dokumenta

Prepis ocena, kopija diplome i dokaz o aktivnom statusu studenta su dokumenta koja se preuzimaju u studentskoj službi.

 

Nakon što prikupite kompletnu dokumentaciju, istu šaljete mail-om na iro.ftn@uns.ac.rs ili iro@uns.ac.rs u zavisnosti od toga kako je navedeno u konkursu