plu

INTERNA EVALUACIJA PRIJAVA STUDENATA UNS-a ZA MOBILNOST U ERAZMUS PLUS KA1 

Kriterijumi za internu evaluaciju studentskih prijava koja se vrši na nivou odgovarajuće članice UNS-a, su:

 • Akademski uspeh studenta (na osnovu prepisa ocena)
 • Motivacija (na osnovu motivacionog pisma)
 • Jezičke kompetencije (na osnovu dokaza o poznavanju stranog jezika)
 • Akademska kompatibilnost sa stranim partnerom (na osnovu predloga ugovora o učenju)
 • Podaci o aktivnostima, znanjima i veštinama (na osnovu biografije kandidata)

Dodatni kriterijum za studente doktorskih studija:

 • Kontakt sa potencijalnim mentorom (na osnovu (pred)pozivnog pisma; mejla)
 • Plan istraživanja (na osnovu ugovora o učenju, ukoliko mobilnost uključuje istraživanje)

INTERNA EVALUACIJA PRIJACA ZAPOSLENIH NA UNS-u ZA MOBILNOST U ERAZMUS PLUES KA1

Kriterijumi za internu evaluaciju prijava nastavnog i nenastavnog osoblja, koja se vrši na nivou članice UNS-a, odnosno Rektorata za zaposlene u univerzitetskim službama, su:

 • Predlog plana aktivnosti (na osnovu ugovora o usavršavanju, odnosno nastavnim aktivnostima)
 • Zainteresovanost stranog partnera (na osnovu predpozivnog ili pozivnog pisma)
 • Podaci o aktivnostima, znanjima i veštinama (na osnovu biografije kandidata)
 • Akademska / naučna / administrativna kompatibilnost sa stranim partnerom
 • Efekti mobilnosti na Univerzitet u Novom Sadu
 • Održivost rezultata mobilnosti na Univerzitetu u Novom Sadu
 • Prethodna saradnja sa partnerskom institucijom (na osnovu svih priloženih dokumenata)

Dodatni kriterijum na nivou UNS-a za nastavno i naučno osoblje, koji se primenjuje kada postoje kandidati sa istim brojem bodova nakon interne evaluacije:

 • Jezičke kompetencije
 • Ravnomerna zastupljenost naučnih oblasti
 • Indeks kompetencije